Terug naar nieuwsoverzicht

Verruimde mogelijkheden vanaf 20 September?

Wat mogen de openluchttheaters binnenkort aan veranderingen verwachten in de coronaregels?

In zijn brief aan de 2de kamer schreef Hugo de Jonge op vrijdag 13 augustus:

Het kabinet beoogt op 20 september de veilige afstandsnorm van 1,5 meter samenlevingsbreed te laten vervallen.
Of dit daadwerkelijk kan, is afhankelijk van de epidemiologische situatie op dat moment. Deze zal naar verwachting beïnvloed worden door onder andere de gevolgen van mensen die zijn teruggekeerd van vakantie, het opheffen van de 1,5 meter in het mbo en ho alsook het reguliere influenzaseizoen.
Mochten deze gevolgen beperkt blijven, dan kan per 20 september de 1,5 meter ook samenlevingsbreed worden opgeheven. Het OMT stelt dat dit gepaard dient te gaan met het overeind houden van de bronmaatregelen en een aantal collectieve maatregelen. Daarnaast beoogt het kabinet om voor settings waar verhoogde besmettingsrisico’s bestaan, coronatoegangsbewijzen te introduceren als mitigerende maatregel. Deze toegangsbewijzen zullen daarom naar verwachting worden verplicht voor de horeca, bij evenementen (waaronder festivals), voor publiek bij sportwedstrijden en voor de vertoning van kunst en cultuur. Het gebruik van coronatoegangsbewijzen zal dan verplicht zijn bij meer dan 75 personen per locatie of evenement, zowel binnen als buiten (exclusief personeel en kinderen tot en met 12 jaar) in geplaceerde en ongeplaceerde setting. Uitgezonderd zijn dan locaties en evenementen in een doorstroomsetting en uitvaarten. Het kabinet beoogt om op een nader te bepalen datum een eigen bijdrage te introduceren voor testen t.b.v. coronatoegangsbewijzen. Om de risico’s op besmettingen zo veel mogelijk te verkleinen zijn er acties ondernomen om het systeem met coronatoegangsbewijzen robuuster te maken. Ook met deze aanpassingen van het toegangsbewijzensysteem, blijven er restrisico’s bestaan.

Indien de epidemiologische situatie zich gunstig ontwikkeld is het kabinet voornemens om per 1 november 2021 alle beperkingen te laten vervallen. Enkel de basisadviezen zullen dan blijven gelden zoals het vaak handen wassen, thuis blijven bij klachten, direct testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht.

Uit contact dat we op 10 september  met het ministerie van OCW hadden, blijkt dat de besluitvorming nog in volle gang is en nog niet met zekerheid gezegd kan worden wat de uitkomst is. Er wordt nu gesproken over een verplichte invoering van coronatoegangsbewijzen in o.a. de culturele sector. Daarmee zouden de limieten aan aantal personen en de anderhalve meter afstand vervallen. Er staat een persconferentie gepland op 14 september over de precieze regels vanaf 20 september, op basis van het OMT-advies van die week.
Meer dan het bovenstaande is op dit moment nog niet bekend en zal ook afhangen van de epidemiologische ontwikkelingen.

Verruimde mogelijkheden vanaf 20 September?